วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนพันธกิจ

1.จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒาการประกอบธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา

3. พัฒนานักเรียน นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

4. เป็นศูนย์การฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ด้านธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย
ความเป็นมา
กระบวนการบ่มเพาะ
โครงสร้าง


@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597