วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

2. การดำเนินงานบ่มเพาะวิสาหกิจ

3. ฝึกอบรมการประกอบธุรกิจให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายนอก

4. แสวงหาความร่วมมือ กับสถานประกอบการและชุมชนท้องถิ่น

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย
ความเป็นมา
กระบวนการบ่มเพาะ
โครงสร้าง


@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597