วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนกลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มเป้าหมายภายในสถานศึกษาได้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

2. กลุ่มเป้าหมายภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ศิษย์เก่าผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย
ความเป็นมา
กระบวนการบ่มเพาะ
โครงสร้าง


@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597