วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนความเป็นมาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน เป็นหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นในสถานศึกษา มีการวางแผนการดำเนินการสร้างความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่สนใจ เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรและสร้างความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย
ความเป็นมา
กระบวนการบ่มเพาะ
โครงสร้าง


@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597