วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน


กระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการสำหรับกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

3. ประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น หน้าเสาธง โปรเตอร์ติดบอร์ด เว็บวิทยาลัย

4. รับสมัครผู้ที่สนใจ หรือ สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ มาเข้าร่วมโครงการ

5. ดำเนินงานตามโครงการ โดยเริ่มจากกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการสำหรับกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

3. ประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น หน้าเสาธง โปรเตอร์ติดบอร์ด เว็บวิทยาลัย

4. รับสมัครผู้ที่สนใจ หรือ สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์มาเข้าร่วมโครงการ

5. ดำเนินงานตามโครงการ โดยเริ่มจาก

5.1 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

5.2.1 กิจกรรมอบรมเขียนแผนธุรกิจและประกวดแผนธุรกิจ

5.2.2 กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

5.3 โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน (start up)

6.นักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์จะดำเนินธุรกิจในสถานศึกษาและต้องการขอรับเงินสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจ (โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน)

7. เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจึงจัดตั้งธุรกิจในสถานศึกษา

8. มอบคู่มือแนวการดำเนินงานธุรกิจในสถานศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ

@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597