โครงสร้างผู้บริหาร

ความเป็นมาของวิทยาลัย

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัย
         กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรให้ขยายการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้นสอดคล้องเพียงพอกับความต้องการ ของประชาชนในชนบท และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่นรวมทั้งก้าวทันการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวมของประเทศ จึงจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทยาลัยการอาชีพขึ้น เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับ และประเภทวิชาที่ขาดแคลนซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งของประเทศ อันจะเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

         ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ตั้งอยู่ เลขที่ 240 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ 135 ไร่ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างยนต์ และแผนกพาณิชย์ (บัญชี, คอมพิวเตอร์) โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไปโดยในอนาคตจะขยายการเรียนการสอนอีกหลาย แผนกวิชาโดยในส่วนของอาคารเรียนของวิทยาลัย ที่ใช้ในการเปิดการสอนในปีแรกนี้เป็นอาคารชุดชั่วคราว ส่วนอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการโรงฝึกงานในแผนการจัดตั้งวิทยาลัย วิทยาลัยจะได้งบประมาณในการดำเนินการแบบเต็มรูปด้วยเงินงบประมาณเป็นเงินประมาณ 160 ล้านบาทในลำดับต่อไปโดยจะเริ่มการก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541 นี้เป็นต้นไป

          อนึ่ง วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้รับการสนับสนุน จากชาวอำเภอพนมทวน เป็นอย่างดี ด้วยหวังว่า วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน จะเป็นวิทยาลัยที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน ส่งเสริมให้การศึกษาด้านอาชีวศึกษาของชาวอำเภอพนมทวนก้าวหน้าไป ในทางที่ดีขึ้น และนอกจากนี้วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนยังได้รับความอนุเคราะห์ และอุปถัมภ์จากพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ(เจ้า-คุณไพบูลย์) เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างตึกอาคารอำนวยการอีกด้วย
@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597