โครงสร้างผู้บริหาร

ความเป็นมาของวิทยาลัย

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญาวิทยาลัย

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่พัฒนา รู้คุณค่าชีวิตอัตลักษณ์วิทยาลัย

เน้นคุณธรรม นำวิชาชีพสู่สังคมเอกลักษณ์วิทยาลัย

เน้นวิชาชีพบริการสู่ชุมชน บนพื้นฐานความพอเพียง

@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597